הסכם שדרת המעצבים

תקנון עמוד המעצבים בשדרת המעצבים של אתר הולו דפוס דיגיטלי בע"מ: https://hollo.co.il/

 

מידע כללי

 1. מסמך זה כפוף להוראות תקנון אתר https://hollo.co.il/ (להלן בהתאמה:  "האתר" ו-"תקנון האתר").
 2. העושה שימוש באתר ובשירותיו מביע בכך הסכמה מלאה ומודעת לתקנון האתר ולתקנון עמוד המעצבים זה, ומהווה הצהרה כי קרא, הבין והפנים את הנאמר בכל תקנון זה, על כל סעיפיו ועל כל תנאיו. העושה שימוש באתר אף מצהיר כי ככל שאינו מסכים לתנאי ו/או סעיף כלשהו מבין התנאים ו/או הסעיפים המפורטים בתקנון זה, לא יעשה שימוש באתר ו/או בשירותיו וייצא ממנו לאלתר.
 3. גולשים המעוניינים לעשות שימוש באתר עמוד המעצבים של האתר לשם מכירת עיצוביהם, לרבות מעצבים, סיטונאים, לקוחות עסקיים וכיו"ב, נדרשים להירשם לאתר. גולשים אלו יקראו משתמשים (להלן: "משתמשים" או "משתמש").
 4. במסגרת האתר ניתן למצוא, בין היתר, חולצות; סינרים; תיקי בד; סרבלי תינוקות; וקנווסים (להלן: "המוצרים" או "המוצר"). מובהר כי האתר רשאי לעדכן את היצע המוצרים מעת לעת, על ידי הסרת ו/או הוספת מוצרים ו/או צבעי מוצרים ו/או הוספת סוג מוצרים ו/או הסרת סוג מוצרים ו/או שינוי מחירי המוצרים וכיו"ב.
 5. המשתמש מעצב ו/או מאייר ובעל זכויות של עיצובים שונים (להלן: "העיצוב") עיצוב. המשתמש רשאי להעלות את עיצוביו לאתר, אשר בין היתר, ימשתמש למשתמש עמוד אינטרנט באתר אשר יהיה ייחודי למשתמש ואף ימותג בהתאם לבקשתו הסבירה של המשתמש (להלן: "עמוד הגלריה"). העיצובים שיועלו לאתר ולעמוד הגלריה על ידי המשתמש יעודכנו מפעם לפעם בהסכמת הצדדים וייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מהסכם זה;

 

ההתקשרות

 1. המשתמש מעניק בזאת לאתר ו/או מי מטעמו את הזכות לעשות שימוש בעיצוביו על גבי מוצרי האתר, כפי שאלו מוגדרים בהוראות תקנון עמוד המעצבים זה ובהוראות תקנון האתר אשר מתעדכן מעת לעת.
 2. האתר רשאי לעדכן את היצע המוצרים מעת לעת, על ידי הסרת ו/או הוספת מוצרים ו/או צבעי מוצרים ו/או הוספת סוג מוצרים ו/או הסרת סוג מוצרים ו/או שינוי מחירי המוצרים וכיו"ב, וכי המשתמש מאשר בזאת לחברה לעשות שימוש בעיצוב על גבי כל אחד ואחד מן המוצרים המוצעים באתר.
 3. המשתמש רשאי, באמצעות האתר, להוסיף לאתר או לגרוע ממנו עיצובים שונים מיצירותיו. המשתמש יידרש לאשר עובר לכל הוספת עיצוב כי הוא מסכים להעלות את העיצוב לאתר וכן כי אותו עיצוב יהא כפוף למלוא הוראות התקנון. האמור לעיל כפוף לכך שהעיצובים עומדים בהוראות התקנון האתר ותקנון עמוד המעצבים זה ובגבולות הטעם הטוב ושאינם פוגעים במישרין ו/או בעקיפין בקבוצה כלשהי מהאוכלוסייה.

 

הצהרות המשתמש

 1. הגולש ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, וכי ייתכן פער בין התמונה לבין המוצר שיתקבל על ידי הלקוח.
 2. בעצם העמדת מוצרי המשתמש למכירה דרך האתר המשתמש מצהיר על הסכמתו למכירת המוצרים על ידי האתר ולתנאי השימוש באתר, כפי שאלו מופיעים בתקנון האתר ובתקנון עמוד המעצבים זה ולעשיית שימוש בשירותי האתר בהתאם לכל דין ובהתאם לתקנון האתר ולתקנון עמוד המעצבים זה, ובכך המשתמש אף מתיר לחברה לעשות כל שימוש הנחוץ לשם תפעול האתר, לרבות שמירה ואחסון עיצובים, תמונות וכיו"ב.
 3. המשתמש מצהיר בזאת כי קרא בעיון את הוראות תקנון האתר ותקנון עמוד המעצבים זה, לרבות סוגי המוצרים המוצעים למכירה, לאפשרות של המשתמש להגיע למשרדי האתר לשם בחינת טיבם של המוצרים ולפיכך כי אין באפשרותו להלין ולטעון לאי התאמה ככל שישנה סטייה של עד 5 סנטימטר במידות המוצר בין הנתון באתר לבין המסופק לגולש ו/או המזמין וכן סטייה של עד 25% בגווני הצבע על המוצר שהוזמן, כמפורט בתקנון האתר וכן המשתמש מודע למדיניות ההחזרות של האתר, וכן ההוראות הנוגעות לאופן העמדת המוצרים למכירה.
 4. המשתמש מצהיר בזאת כי עיצובו ו/או שימושו באתר לא יגרום לאתר ו/או לבעלי האתר להפר את הדין ו/או לפגוע בזכויות של כל ישות משפטית, כמפורט בהוראות התקנון.
 5. המשתמש מתחייב שבעצם התקשרות זו מול האתר אינו מפר כל דין שהוא, לרבות, אך לא רק, כל הפרה של זכויות יוצרים ו/או עיצובים ו/או ציורים ו/או איורים ו/או צילומים ו/או פונטים ו/או עבירה פלילית ו/או לשון הרע ו/או חומרי הסתה ו/או חומרי תועבה ו/או תעמולה ו/או גזענות ו/או מסר פוליטי או מדיני ו/או הגנת הפרטיות ו/או אלימות ו/או אפליה ו/או איומים ו/או הפרת סימני מסחר ו/או פטנט ו/או מדגם.
 6. המשתמש מצהיר כי לא יפגע, בין במישרין בין בעקיפין, בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו, בין ביוזמתו ובין ביוזמת אדם אחר כלשהו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, במוניטין של האתר ו/או מי מטעמו, בקרב לקוחותיו, עובדיו, משתמשיו, ו/או כל אדם ו/או תאגיד שישנם או היו לו קשרים עסקיים עם מי מהאתר, בארץ ובעולם, במהלך תקופת תוקפו של ההתקשרות עם האתר ולאחר מכן, וללא הגבלת זמן.

 

מחירים ותנאי תשלום

 1. עלות העיצוב ביחס לכל מוצר תוגדר על ידי המשתמש, באופן ספציפי לכל עיצוב (להלן "עלות העיצוב"). המשתמש יהיה רשאי לעדכן את מחירי העיצובים מעת לעת וגם לספק אותם בחינם.
 2. מחיר המכירה של כל מוצר מעוצב, כולל מע"מ, ייקבע על ידי האתר (להלן: "מחיר המכירה").
 3. המשתמש יהא זכאי לשיעור של 90% מהתמורה אשר תתקבל מעלות העיצוב ולשיעור של 10% ממחיר המוצר. לדוגמה: אם מחיר המוצר שנקנה ע"י לקוח קצה הוא 49 ש"ח ומחיר העיצוב שנקבע ע"י המשתמש הוא 10 ש"ח, יקבל המשתמש עבור המכירה סך של  13.90 ש"ח (4.90 + 9 ש"ח) (להלן: "התמורה").
 4. יובהר כי חרף האמור בסעיפים 3.1 ו-3.3 לעיל, ככל שהאתר יחליט, על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, כי ברצונו להציע למכירה מוצר של המשתמש ו/או שורה של מוצרים, לרבות מוצריו של המשתמש במחיר מבצע, דהיינו, במחיר הנמוך ממחיר המכירה הראשון אשר נקבע למוצר (להלן: "ההנחה"), אזי ההנחה שנקבעה על ידי האתר לגבי אותו המוצר ו/או לשורה של מוצרים תגולם הן במחיר המכירה והן בעלות העיצוב וזאת כל עוד לא נקבע אחרת, במפורש ובכתב, על ידי האתר.  לדוגמה: אם עלות העיצוב של מוצר הינו עשרה שקלים ומחיר המכירה הראשון שנקבע למוצר עומד על 40 שקלים והאתר החליטה ליתן הנחה של 50%, קרי למכור את המוצר במחיר של 20 ש"ח, אזי המשתמש יהא זכאי לתמורה הבאה: סך של 4.5 ש"ח בגין עלות עיצוב וכן ל-2 ש"ח נוספים, וזאת בגין מחיר המכירה. ביחד המשתמש יהיה זכאי לסך של 6.5 ש"ח מתוך תמורה בת 20 ש"ח.
 5. לרשות המשתמש יעמוד ממשק לניהול עמוד הגלריה ולמעקב שוטף אחר התמורות.
 6. האתר יעמיד לרשות המשתמש דו"ח מכירות של המוצרים המעוצבים שהועמדו לרשות האתר על ידי המשתמש במסגרתו המשתמש יוכל לעקוב אחרי המכירות המבוצעות על ידי האתר למוצרים המעוצבים אשר הועמדו על ידי למכירה באתר (להלן: "דו"ח המכירות "). מובהר כי בדו"ח המכירות לא יובאו בחשבון מוצרים שנמכרו ללקוחות והוחזרו ו/או שעסקת המכר בוטלה בגינן.
 7. המשתמש יהא זכאי בתום כל חודש קלנדארי לפנות לאתר ולבקש העברה כספית (להלן: "הבקשה הכספית"), בגובה התמורה המגיעה לו מכוח דוחות המכירה החודשיים הקודמים לחודש בו מבוצעת הבקשה, והכל בכפוף לכך שהמשתמש זכאי לתמורה מינימלית מצטברת על סך של 250 ש"ח.
 8. התשלום לו המשתמש זכאי מכוח המפורט בדו"ח המכירות ישולם למשתמש תוך 15 ימי עסקים ממועד הבקשה הכספית (להלן: "סך התשלום החודשי").
 9. מסך התשלום החודשי יופחת סך בשיעור של 5% לטובת הוצאות האתר, לרבות עמלות סליקה והוצאות פרסום וטיפול.
 10. התשלום למשתמש יבוצע כנגד חשבונית מס כדין. המשתמש ימציא לחברה אישור תקף בדבר ניהול ספרים כדין אחרת ינוכה מס כדין.
 11. מלבד סך התשלום החודשי,  המשתמש לא יהא זכאי לקבל מהאתר כל תשלום ו/או תגמול נוסף ו/או הטבה סוציאלית ו/או החזר כספים ו/או הוצאות מכל מין ומכל סוג מכוח תקנון זה.

 

קניין רוחני, אחריות ושיפוי

 1. המשתמש מצהיר בזאת שהעיצובים שהמשתמש מעניק לחברה זכות שימוש בהם מכוח הסכמתו לתקנון זה, הינם קניינו הבלעדי והמלא, וכי הוא בעל מלוא הזכויות בהן, לרבות מלוא זכויות הקניין הרוחני.
 2. המשתמש מתחייב כי במהלך כל תקופת ההתקשרות עם האתר, הוא לא יפר כל זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו בקשר עם העיצוב. המשתמש מתחייב כי המוצרים, הידע, והעבודה המסופקים ו/או אשר יסופקו על-ידו לאתר יהיו נקיים וחופשיים מכל זכות צד שלישי.
 3. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי כלפיי האתר וכלפי כל צד מטעם האתר לכל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או הפסדים ו/או נזקים ו/או עלויות ו/או הוצאות אשר נגרמו על ידי המשתמש בקשר עם העיצובים שיסופקו על ידי המשתמש, עקב מצג שווא או מעשה או מחדל של המשתמש, והוא מתחייב לשפות את האתר מיד עם דרישתו הראשונית בכתב בגין כל נזק אשר ייגרם ו/או עלול יהיה להיגרם לאתר. על אף האמור, מובהר כי טענות, דרישות ותביעות כנגד איכות העיצובים ו/או החולצות תהיינה אך ורק באחריות האתר.

 

סיום ההתקשרות

 1. האתר יהא רשאי להביא את ההתקשרות אל מול המשתמש לסיום בכל שלב ומכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של 30 יום. מובהר כי במהלך תקופת ההודעה המוקדמת האתר יהא רשאי לעשות שימוש בעיצוב במסגרת מכירת המוצרים באתר. המשתמש יהא רשאי להביא הסכם זה לסיום בכל שלב ומכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של 30 יום. מובהר כי במהלך תקופת ההודעה המוקדמת האתר יהא רשאי לעשות שימוש בעיצוב במסגרת מכירת המוצרים באתר.
 2. במקרה של הפרה יסודית של הוראות תקנון האתר ו/או תקנון עמוד המעצבים זה, שלא תוקנה תוך 7 ימי עסקים ממועד מתן הודעה על כך בכתב לצד המפר, יהא רשאי הצד הנפגע להביא את ההתקשרות בין הצדדים לסיום לאלתר.

 

יחסי הצדדים

 1. אין ולא מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין המשתמש לבין האתר. המשתמש אינו, ולא יחשב בשום מקרה כעובד של האתר. יחסי הצדדים הנם יחסי קבלן עצמאי - לקבלן עצמאי. המשתמש לבדו נושא באחריות המלאה והבלעדית לתשלום כל הפרשה הנדרשת על-פי דין.
 2. המשתמש בעל תיק של עוסק עצמאי במס הכנסה, במע"מ ובביטוח לאומי והוא אחראי ויישא בלעדית בכל תשלומי כל המיסים, הביטוח לאומי, ביטוח בריאות ממלכתי, ביטוחים פנסיונים מקיפים (הכוללים זקנה, שארים ונכות) ואחרים עבורו, ולדיווחים בגינם, הנובעים מהענקת העיצוב ו/או סך התשלום החודשי על פי הסכם זה.
 3. המשתמש מתחייב בזאת כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהו שיהא בהן כדי לפגוע במעמדו כקבלן עצמאי כלפי האתר ובהיעדר יחסי עובד - מעביד בינו לבין האתר.
 4. מובהר בזאת כי בין המשתמש לחברה לא יתקיימו יחסי סוכנות ו/או שליחות וכי המשתמש לא יהא רשאי ו/או מוסמך ו/או מורשה לעשות כל מעשה ו/או מחדל שיש בהם כדי לחייב את האתר כלפי צדדים שלישיים ללא אישורה של האתר מראש ובכתב.

 

שונות

 1. תקנון האתר מהווה מסמך משלים לתקנון עמוד מעצבים זה, אולם בכל סתירה בין הוראות הסכם זה להוראות האתר, הוראות תקנון עמוד מעצבים זה יגברו.
 2. מובהר כי אין בהתקשרות זו בכדי להעניק למשתמש בלעדיות כלשהי, וידוע למשתמש שהאתר ימכור במסגרת האתר מוצרים עם עיצובים של משתמשים שונים. עוד מובהר כי התשלום למשתמש על פי תקנון עמוד מעצבים זה הינו בכפוף למכירת מוצרים מטעם המשתמש בפועל על ידי האתר במסגרת האתר, כפי שאלו יוצגו בדו"ח המכירות. האתר אינו מתחייבת למכירת כמות מינימאלית ו/או בכלל של מוצרים עם העיצוב של המשתמש, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כנגד האתר ו/או מי מטעמה במידה ולא ימכרו מוצרים עם העיצוב של המשתמש במסגרת האתר.
 3. המשתמש אינו רשאי להמחות, להעביר, להסב או לשעבד, בכל צורה ואופן, זכות או חובה כלשהי על-פי תקנון עמוד מעצבים זה, ללא הסכמה בכתב ומראש של האתר ו/או מי מטעמו.3
 4. המשתמש מודע לכך כי בידי האתר לעדכן הוראות תקנון עמוד מעצבים זה וככל שאלו יעודכנו יהיה עליו להסכים להוראות המעודכנות (להלן: "הוראות תקנון עמוד המעצבים המעודכנות"). ככל שהמשתמש לא יסכים לקבל את הוראות תקנון עמוד המעצבים המעודכנים, ההתקשרות בין הצדדים תסתיים.
 5. בכל מקרה בו לא ישתמש צד כלשהו להתקשרות בזכות כלשהי המוקנית לו על פי  תקנון עמוד מעצבים זה ו/או על פי תקנון האתר ו/או על פי כל דין, לא יחשב הדבר כויתור על אותה זכות ויהיה רשאי לחזור ולהשתמש בזכויותיו אלה.
 6. הודעות שתישלחנה על ידי האתר למשתמש על פי כתובת המייל שהוזנה באתר על ידי המשתמש, תחשבנה כאילו הגיעו ליעדן במועד שליחת הדוא"ל.

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

הסכם שדרת המעצבים