התקנון שלנו

תקנון אתר הולו דפוס דיגיטלי בע"מ : https://hollo.co.il/

 

מידע כללי

מסמך זה מהווה תקנון אתר https://hollo.co.il/ (להלן: "אתר הולו דפוס" ו/או "האתר").

תקנון זה מחייב כלפי כל אדם בין אם הוא אדם פרטי ובין אם הוא תאגיד או כל ישות משפטית אחרת אשר שוהה באתר, למשך כל זמן ו/או המבקר באתר למשך כל זמן, אף המינימלי ביותר (להלן: "גולש" ו/או "גולשים").

גולשים המעוניינים לעשות שימוש באתר לשם מכירת עיצוביהם, לרבות מעצבים, סיטונאים, לקוחות עסקיים וכיו"ב, נדרשים להירשם לאתר. גולשים אלו יקראו משתמשים (להלן: "משתמשים" או "משתמש").

תכלית התקנון הינה לבאר בפני הגולש ו/או המשתמש את תנאי הגלישה והשימוש באתר הולו דפוס ולהביא את הבסיס המשפטי אשר יהווה בסיס לכל דיון משפטי בין הגולש ו/או המשתמש לבין בעלי האתר.

העושה שימוש באתר ובשירותיו מביע בכך הסכמה מלאה ומודעת לתקנון זה, ומהווה הצהרה כי קרא, הבין והפנים את הנאמר בכל תקנון זה, על כל סעיפיו ועל כל תנאיו. העושה שימוש באתר אף מצהיר כי ככל שאינו מסכים לתנאי ו/או סעיף כלשהו מבין התנאים ו/או הסעיפים המפורטים בתקנון זה, לא יעשה שימוש באתר ו/או בשירותיו וייצא ממנו לאלתר.

במסגרת האתר ניתן למצוא, בין היתר, חולצות; סינרים; תיקי בד; סרבלי תינוקות; וקנווסים (להלן: "המוצרים" או "המוצר"). מובהר כי האתר רשאי לעדכן את היצע המוצרים מעת לעת, על ידי הסרת ו/או הוספת מוצרים ו/או צבעי מוצרים ו/או הוספת סוג מוצרים ו/או הסרת סוג מוצרים ו/או שינוי מחירי המוצרים וכיו"ב.

הגולש ו/או המשתמש מאשר בזאת כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, וכי ייתכן פער בין התמונה לבין המוצר שיתקבל על ידי הלקוח.

האתר מציע לגולשי האתר שתי חלופות. הראשונה: לרכוש מוצרים דרך האתר תוך מתן אפשרות לעצב אותם בעצמם באמצעות כלים שונים שהאתר מעמיד לרשות הגולשים. השנייה: להעמיד למכירה בעמוד האתר מוצרים שעוצבו על ידם בהתאם להסכם פרטני שייחתם מול האתר;

השימוש באתר, הן לגולשים והן למשתמשים שמור לכל ישות משפטית הכשירה לבצע פעילויות משפטיות. יובהר כי קטינים אינם רשאים לעשות שימוש באתר זה ללא אישור אפוטרופוס כדין, וכי הקטין נדרש לידע את הוריו ו/או את האפוטרופסיים החוקיים שלו. האחריות לדבר גלישה ושימוש כדין באתר חלה על הורי ו/או האפוטרופוס של הקטין, וכל פעולה אשר תבוצע על ידי קטין באתר זה מהווה הסכמה של הקטין ו/או ההורה ו/או האפוטרופוס כדין.

ככל שגולש ו/או משתמש אינו פועל כדין ו/או התנהלותו אינה עולה בקנה אחד עם האמור בתקנון זה ו/או לדעת האתר הגולש ו/או המשתמש פועל לשם פגיעה בתפקוד האתר ו/או בתחרותיות האתר ו/או בתפקוד העסקי של האתר, אזי האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע כל שימוש באתר, הן כגולש והן כמשתמש.

האתר שומר לעצמו ו/או למי מטעמו את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, מכל סיבה שהיא וללא כל סיבה.

הגולש ו/או המשתמש, מסכים בזאת למסור פרטיו האישיים לידי האתר עם דרישתו הראשונה מספק האינטרנט של הגולש ו/או המשתמש ו/או כל צד שלישי.

האתר רשאי, בכל עת, ללא מתן כל הודעה מראש ולפי שיקול דעתו, להפסיק את פעילות האתר.

שירותי האתר, המצגים, שירות הלקוחות, התמיכה הטכנית, תוכנו הגראפי, תוכנו הכתוב ותוכנו הקולי והמצולם בוידאו, ניתנים לשימוש כמו שהם וכך בלבד. לגולשים ו/או למשתמשים באתר ו/או בשירותיו לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין הנ"ל, לרבות בגין אופן מתן השירות, בגין יכולות האתר, מגבלות האתר ו/או התאמת האתר או אי-התאמת האתר לצרכים האינדיבידואליים של כל ישות משפטית כלשהי ולדרישות ספציפיות כאלו ואחרות.

גולש ו/או משתמש מאשר כי הוא מודע לכך שלאתר ישנו מוניטין בתחום פעילותו וכי עליו להימנע מכל פעולה אשר עלולה לפגוע במוניטין האתר, לרבות שימוש פוגעני במוצרי האתר.

 

קניין רוחני

כלל זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים המוצעים באתר מוגנים על פי חוק זכויות יוצרים ושייכים לאתר ו/או מי מטעמו. כמו כן, השמות והסימנים המסחריים הינם רכושם הבלעדי של האתר ו/או מי מטעמו. וכן המידע ו/או התצוגות ו/או התמונות ו/או צורות הניסוח ו/או הסלוגנים הינם רכושו הבלעדי של האתר ו/או מי מטעמו ולגולש ו/או למשתמש לא תהא כל זכות שהיא בקניין הרוחני השייך לאתר וכי השימוש בקניין הרוחני של האתר על ידי כל גולש ו/או משתמש ייעשה לשם מילוי תכלית האתר.

הגולש ו/או המשתמש באתר אינו רשאי להכין מהמוצרים שבאתר יצירות נגזרות ו/או להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לשווק ו/או לעשות כל שימוש מסחרי ו/או למסור לצד אחר כלשהו את מלוא ו/או חלק מהמידע ו/או התמונות ו/או העיצובים ו/או הטקסטים ו/או כל אשר נמצא באתר, וזאת מבלי לקבל את הסכמת האתר בכתב ומראש.

חלק מהתכנים המופיעים באתר הינם תכנים שהועברו לאתר על ידי צדדים שלישיים, כאשר תכנים אלו מוצגים באתר בהסכמה על ידי אותם צדדים שלישיים כמפורט בפרק העמדת מוצרים למכירה לעניין מכירת המוצרים המעוצבים.

כל גולש ו/או משתמש מצהיר בזאת כי עיצובו ו/או שימושו באתר לא יגרום לאתר ו/או לבעלי האתר להפר את הדין בצורה זו או אחרת, לרבות על ידי הפרת זכויות יוצרים של כל ישות משפטית שהיא ו/או עבירה פלילית ו/או לשון הרע ו/או חומרי הסתה ו/או חומרי תועבה ו/או תעמולה ו/או גזענות ו/או מסר פוליטי או מדיני ו/או הגנת הפרטיות ו/או אלימות ו/או אפליה ו/או איומים ו/או הפרת סימני מסחר ו/או פטנט ו/או מדגם ו/או המפר זכויות של ישות משפטית זו או אחרת.

מובהר לכל גולש ו/או משתמש כי האתר אינו יכול לפקח על כל החומרים המועלים ו/או המשותפים באמצעות כליו השונים, ובשום אופן האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל חומר כאמור. חרף האמור, האתר שומר לעצמו את הזכות למחוק חומרים אשר לשיטתו אינם ראויים להיות באתר ו/או במחשבי האתר.

 

העמדת מוצרים למכירה

האתר מאפשר למשתמשים למכור מוצרים שעוצבו על ידם ו/או מוצרים אשר למשתמשים עומדת הזכות למכור אותם באמצעות האתר מכוח הדין.

בעצם העמדת מוצרי המשתמש למכירה דרך האתר המשתמש מצהיר על הסכמתו למכירת המוצרים על ידי האתר ולתנאי השימוש באתר, בתקנון זה ובהסכם הפרטני שייחתם אל מול האתר ו/או מי מטעמו ולעשיית שימוש בשירותי האתר בהתאם לכל דין ובהתאם לתקנון זה, ובכך אף מתיר לאתר לעשות כל שימוש הנחוץ לאתר לשם תפעולו, לרבות שמירת ואחסון עיצובים, תמונות וכיו"ב.

בגין כל מכירה דרך האתר, האתר יהא זכאי לתשלום בהתאם לתקנון המעצבים המפורסם באתר.

המשתמש יהא רשאי להעלות רק עיצובים שאינם סותרים את הדין ו/או כל חוק, כמפורט בתקנון זה.

מובהר כי המשתמש לא יהא רשאי לטעון מאומה כנגד האתר ו/או מי מטעמו בגין אי התאמת המוצר למוצג באתר וכל טענה הנגזרת מטענה זו ו/או הדומה לה. משתמש המעוניין למכור מוצרים דרך האתר רשאי לתאם מול האתר הגעה למשרדיו על מנת לבחון את איכות המוצרים טרם תחילת מכירת המוצרים על ידי האתר.

האתר שומר לעצמו את הזכות לסיים את ההתקשרות עם כל משתמש בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא כל סיבה.  

הוראות הקשורות להעמדת מוצרים למכירה דרך האתר הינן דיספוזיטיביות וניתן להתנות עליהן באמצעות הסכם פרטני.

לפרטים נוספים אודות מדיניות ההזמנות של האתר אנא כנס לעמוד מדיניות ההזמנות של החברה.

 

ביטול עסקה

אתר זה מאופיין במוצרים אשר נוצרים במיוחד עבור הגולשים, בין אם על ידי האתר ובין אם על ידי המשתמשים. חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, קובע כי מוצרים המיוצרים במיוחד עבור לקוח אינם ניתנים לביטול. אשר על כן, הזמנות אלו אינן ניתנות לביטול, למעט אם נתקבל אישור האתר כי טרם החלו להוציא אל הפועל את ההזמנה. בירורים יש לבצע במספר הטלפון 03-9033946, בשעות פעילות האתר, שהן ימים א' עד ה', בין השעות: 9:00-17:00.

בעת ביטול העסקה כדין, ככל שחשבון הגולש ו/או המזמין חויב עובר למועד הביטול אזי האתר ידאג לזכות את החשבון ואף יפעל לכך שהזיכוי ייעשה במועד החיוב הראשון שלאחר מכן. אולם, האתר ו/או בעלי האתר לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק, במישרין או בעקיפין, תוצאתי או מיוחד אשר ייגרם לצד שלישי ו/או לגולש ו/או למשתמש בגין ביטול העסקה כאמור.

מובהר כי בגין ביטול עסקה, האתר אינו חב כלפי הגולשים ו/או המשתמשים דבר, ואילו כל טענה אשר יש בידי הגולשים ו/או המשתמשים  בעקבות ביטולים אלו עליהם להפנות אותם אל הגולש ו/או המשתמש.

חרף האמור בתקנון זה ומבלי לגרוע אילו מהוראותיו, האתר רשאי לבטל הזמנה, כולה או חלקה, בין היתר, בגין הנסיבות הבאות:

בגין תקלה טכנית ו/או תקלה בתקשורת אשר מנעה את תפקודו התקין של האתר;

נפלה טעות בתיאור המוצר ו/או בתנאי התשלום ו/או בתמחורו;

נעשתה פעילות לא חוקית באתר ו/או עשו שימוש באתר לשם ביצוע פעילות לא חוקית;

תיאור ההזמנה ו/או ההתקשרות עם הגולש ו/או המשתמש אינו נהיר דיו;

 

באם המוצר אזל מהמלאי

כל סיבה שאינה בשליטת האתר ולאורה לא ניתן לספק את המוצר כנהוג על ידי האתר;

בעקבות כוח עליון, לרבות, אך לא רק, פעולות טרור ו/או איבה ו/או מגפות כגון מגפת נגיף ה-Covid- 19.

 

ניתן ליצור קשר לפרטים ובירורים בכל הנוגע למוצרים ו/או אספקתם ו/או כל סוגיה אחרת באמצעות הטלפון: 03-9033946 וכן באמצעות דוא"ל: office@hollo.co.il.

האתר שומר לעצמו את הזכות למחוק מן האתר כל תגובה ו/או תמונה ו/או תוכן אחר אשר לשיטת האתר ו/או מי מטעמו עשוי להיות בעל אופי פוגעני שאינו הולם את הלך הרוח של האתר.

אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעשות שימוש זה או אחר בכל ו/או חלק מתקנון זה מבלי לקבל את אישור האתר מראש ובכתב.

גולש ו/או משתמש יפצה ו/או ישפה את האתר בגין כל טענה משפטית שתעלה כנגד אתר מצד שלישי, אשר נובעת מהפרת תקנון זה ו/או הוראות הדין השונות.

מובהר כי הפרטים המוכנסים בעת ההרשמה לאתר ו/או ההזמנה מהאתר יהוו ראיה חלוטה לנכונותם.

מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית והאתר יפעל למצות את הדין הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי כנגד העושים זאת.

על העושה שימוש באחד משירותי האתר האחריות לוודא שכתובת הדוא"ל המוזנת באתר היא הכתובת בה הוא עושה שימוש, וכל הודעה על אי קבלת מסרים ו/או הודעות מצד האתר בגין שימוש בדוא"ל אחר מצד הגולש ו/או המשתמש הינה על אחריותו הבלעדית של גולש ו/או המשתמש.

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, סכום הפיצוי המקסימלי אשר יינתן על ידי האתר לא יעלה על מחיר ההזמנה על ידי הגולש ו/או המשתמש.

כל הגבלה במסגרת הסכם זה על אחריות האתר ו/או כל זכות הניתנה לאתר, תהיה המשמעות גם על בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או עובדי האתר ו/או מי מטעם האתר.

האתר עושה מאמצים כנהוג בשוק על מנת לשמור על תפקודו התקין ואבטחתו של האתר. יחד עם זאת, ככל שיהיו תקלות בתפקודו, אין האתר יחוב בגין כל הפרעה בתפקודו, וכן לא תהיה אחראית לתקלות ברשת, תקלות חומרה, פריצות אבטחה וכיו"ב.

האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמם אינם חבים בגין פעילות שאינה חוקית ו/או הפוגעת בצד אחר של גולשי ו/או משתמשי האתר ו/או כל שימוש באתר אשר אינו בשליטתם המלאה של האתר ו/או בעלי האתר.

חשבוניות יישלחו לכתובת הדוא"ל אשר הוזנה על ידי הגולש ו/או המשתמש בשרתי האתר.

האתר עושה מאמצים כנהוג בשוק לשם אבטחת האתר, אולם אין הוא אחראי בגין כל טענה כנגד האתר ו/או בעלי האתר בגין תוכנות זדוניות שיהיו באתר.

האתר מציג קישורים לאתרים חיצוניים ואין האתר ו/או בעלי האתר אחראים לתוכן אתרים אלו, כל העושה שימוש באתרים אלו נושא במלאו האחריות לכך.

רישומי המחשב של האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות שנעשו.

פרשנותו ואכיפתו של תקנון ו/או כל הליך משפטי שיהיה מכוחו זה יעשו בהתאם לדין הישראלי ואילו הסמכות המקומית תהיה של בתי המשפט שבתל אביב.